اساسنامه سازمان زیباسازی

بسمه تعالي

اساسنامه سازمان زیباسازی

شهرداری کرج

به استناد ماده 84 قانون شهرداری و در اجرای وظایف قانونی منبعث از قانون شهرداری خصوصاً بند 27 مواد 55 و 92 قانون مذکور و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و همچنین ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری سازمان زیباسازی و بهسازی محیط شهری شهرداری کرج تاسیس و براساس مواد این اساسنامه اداره می شود .

فصل اول : كليات

ماده 1 )   نام سازمان :  سازمان زيباسازي مي‌باشد كه اختصاراً در اين اساسنامه « سازمان » ناميده مي‌شود .

 ماده 2 )    سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق مقررات اين اساسنامه به صورت خودگردان و خودكفا اداره مي شود .

ماده 3 ) مركز اصلي سازمان شهر كرج مي باشد .

ماده 4 ) مدت فعاليت سازمان از تاريخ تشكيل نامحدود است .

ماده 5 ) محدوده عمل سازمان شهر كرج و حريم شهر كرج خواهد بود .

ماده 6 ) موضوع فعاليت سازمان :