نظامنامه سازمان زیباسازی

بسمه تعالي

نظامنامه سازمان زیباسازی

شهرداری کرج

مقدمه

بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر کرج، تدابیر شهردار کرج و اسناد فرادست مانند طرح جامع شهر کرج مصوبه برنامه پنج ساله شهرداری و اساسنامه سازمان زیباسازی، مسئولیت طراحی، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، آموزش و الگوسازی در سطوح راهبردی، مدیریتی و عملیاتی پروژه‌هاي مرتبط با ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری بر عهده سازمان زیباسازی مي‌باشد. بدین منظور نظام نامه زیباسازی شهر کرج با اهداف زیر تدوین گردیده است. در این راستا مدیریت، راهبری، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح آن توسط کلیه حوزه‌هاي مرتبط شهرداری کرج بر عهده معاونت خدمات شهری و یا واحدهای تفویض اختیار شده توسط ایشان خواهد بود.

ماده یک- اهداف

 ماده دو- تعریف زیباسازی شهری

ماده سه- پیشنهاد پروژه

ماده چهار- مقیاس عملکردی پروژه

ماده پنج- شورای زیباسازی شهرداری مناطق

ماده شش- وظایف شورای زیباسازی شهرداری­های مناطق

ماده هفت- بررسی و تأیید پروژه­های فرامنطقه­ای

ماده هشت- برنامه و بودجه

ماده نه- وظایف و اختیارات سازمان زیباسازی

ماده ده- وظایف و اختیارات مناطق

ماده یازده- وظایف سایر معاونت­ها و حوزه­های شهرداری

ماده دوازده- نظارت