اداره آمار و انفورماتیک

- ارائه نظریه مشورتی در مورد سیاست ها و برنامه های فن آوری اطلاعات در سازمان

- مشارکت در برآورد نیازهای اطلاعاتی مدیریت سازمان

- مشاوره و ارزیابی اعلام نیاز واحدهای مختلف سازمان در زمینه خدمات تجهیزات فن آوری اطلاعات

- مشارکت در برنامه های آموزشی و توسعه کارکنان سازمان در زمینه فن آوری اطلاعات

- مشارکت در پیش بینی تجهیزات و تسهیلات موردنیاز واحد تحت سرپرستی

- تهیه گزارش های مختلف از اطلاعات عملکردی سازمان و تجزیه و تحلیل آنها جهت ارائه به مقام مافوق

- پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری ایستگاههای کاربری سازمان و حل مشکلات کاربران

- تعامل در ارتباط با پیمانکاران سخت افزاری و نرم افزاری سازمان

- نصب و تنظیم نرم افزارهای شبکه و عملیاتی سازمان در ایستگاههای کاربری درصورت لزوم

- برقرار نگاه داشتن شبکه و خطوط ارتباط اینترنتی سازمان

- تجزیه و تحلیل آماری داده ها

- انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب تعریف شغلی