اداره اصناف

-         انجام کارشناسی های لازم درمورد صدور مجوزهای تابلوهای معرف کاربری اصناف

-         انجام کارشناسی های لازم درمورد صدور مجوزهای تابلوهای پزشکان

-         انجام کارشناسی های لازم درمورد صدور مجوزهای تابلوهای  برنده های داخلی و خارجی

-         پاسخگویی به ارباب رجوع در مورد شکایات مربوط به فعالیت های واحد تحت سرپرستی و راهنمایی آنان درصورت لزوم

-         مشارکت در زمینه تدوین استانداردهای  تابلوهای اصناف

-         شرکت درجلسات مشورتی و تصمیم گیری و ارائه نظرات کارشناسی به نمایندگی از واحد تحت سرپرستی

-         شرکت در برنامه های آموزشی

-         محاسبه عوارض قابل پرداخت معرف کاربری ، برنده های داخلی و خارجی و تابلوهای پزشکان