اداره امور اداری و خدمات

- کسب خط مشی و دستورات لازم از سرپرست مربوطه

- اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات مربوطه

- تهیه و تنظیم برنامه های مختلف به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های کارکنان تحت سرپرستی

- مطالعه و بررسی پرونده های پرسنل سازمان

- رسیدگی به پیشنهادات و درخواست های مربوط به کلیه امور اداری

- همکاری در تنظیم و تدوین آئین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم

- نظارت برکلیه امور پرسنلی سازمان از جمله استخدام ، انتصاب ، ترفیع ، ارزشیابی ، مرخصی ها و...

- تنظیم ساعات کار کارکنان با نظر سرپرست مربوطه

- تهیه گزارشات لازم از امور اداری سازمان و گزارش به مقام مافوق

- بررسی روش های کاری و تسهیل مراحل انجام کارها از طریق حذف مراحل زاید و کنترل فرم ها و تهیه فرم های جدید

- نظارت بر حسن اجرای امور دفتری و دبیرخانه ، بایگانی ، خدمات ، نقلیه و سایر واحدهای تحت سرپرستی

- انجام سایر امور مربوطه با نظر مقام مافوق