اداره امور مناطق

-         برنامه ریزی در مورد نحوه نظارت و ممیزی فعالیت های مناطق در حوزه زیباسازی و واگذاری فعالیت به پیمانکاران

-         انجام و تسهیل برنامه ریزی سالانه در داخل منطقه

-         پیگیری و نظارت بر پیشرفت کارها

-         تهیه و ارائه گزارش عملکرد به معاون فنی و اجرایی

-         نظارت وپیگیری مستمر بر نگهداری جداره های شهر و معابر شهری در راستای جلوگیری از نصب هر گونه تابلو غیر مجازاعم از معرف کاربری ، استند و بیلبورد داربست و تابلوهای متحرک معابر و همچنین پوستر ،تراکت ، دیوارنویسی و جمع آوری و امحاء موارد فوق

-         نظارت و پیگیری مستمر و برنامه ریزی در جهت شستشوی المان های شهری ، جداول ، تابلوهای ترافیکی ، نرده های جداکننده ، جداره زیر گذرها با هماهنگی مناطق 12 گانه

-         نظارت و پیگیری مستمر بر حفظ و نگهداری سیستم های روشنایی مربوط به پایه چراغها و پروژکتورها ی زیباسازی مناطق و برطرف نمودن موارد نقص و خاموشی از طریق مناطق 12 گانه

-         نظارت و پیگیری مستمر بررنگ آمیزی نرده ها ،پایه چراغها و دیوارهای کوتاه با ارتفاع کمتر از 3 متر از طریق مناطق 12 گانه

-          نظارت بر پاکسازی معابر اصلی شهر از زاوئد بصری و موارد ممنوعه مصوب در آیین نامه تبلیغات محیطی از طریق مناطق 12 گانه

-          اطلاع رسانی درخصوص معایب و نقایص کلیه فعالیت های زیباسازی نظیر وضعیت آبنماها ، تبلیغات  غیر مجاز ، شعارنویسی وضعیت پلهای عابر پیاده به ادارات سازمان

-          نظارت بر تعویض و اکران به موقع پرچم های الوان در سطح شهر از طریق مناطق 12 گانه