اداره تبلیغات

-         انجام فعالیت های کارشناسی لازم برروی درخواست های مختلف تبلیغات محیطی

-         صدور مجوزهای مختلف تبلیغات محیطی پس از انجام مراحل قانونی با رعایت آیین نامه مالی

-         تهیه برنامه های سالانه و کوتاه مدت واحد تحت سرپرستی طبق ضوابط و ارائه آن به مافوق جهت تصویب

-         انجام پژوهش های بازار و نوآوری در زمینه منابع درآمدی سازمان و برنامه ریزی از این حیث

-         تدوین دستورالعمل ها ، ضوابط و سیاست های داخلی حوزه ، هماهنگ با برنامه استراتژیک و مقررات سازمان

-         مشاوره کارشناسی در امور تبلیغات محیطی

-         نظارت بر قرار دادهای تبلیغاتی کلیه شرکت های تبلیغاتی

-         نظارت بر حفظ و نگهداری پل های عابر پیاده

-         نظارت بر صحت اجرای آیین نامه تبلیغات تجاری در سطح شهر

-         شناسایی پتانسیل های تبلیغاتی سطح شهردر راستای افزایش میزان در آمد سازمان

-         نظارت بر کلیه اکران های فرهنگی سازه های فرهنگی سطح شهر 

-         اکران به موقع درخصوص مناسبت ها ، اعیاد ، جشن ها و ایام سوگواری و جمع آوری به موقع آنها 

-         برقراری ارتباط موثر و مستمر با نهادهای فرهنگی شهر نظیر ، بنیاد شهید ،  سازمان تبلیغاتی اسلامی،هئیت های مذهبی ، سازمان فرهنگی شهرداری و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری در راستای انجام صحیح ومناسب فعالیت های فرهنگی در سطح شهر