اداره درآمد و بازرگانی

- پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت ها ، طرح ها و برنامه ها

- تهیه نمودار و آمارهای موردنیاز و تجزیه و تحلیل آنها

- ارائه مشاوره موردی به مقام مافوق در امور جاری مربوط به روشهای در امدی پایدار

- تهیه طرح های اقتصادی و ارائه افق های متناسب جهت بهبود برنامه های درآمدی

- مذاکره با واحدهای اقتصادی و مراکز عالی اقتصادی و دستیابی به شیوه های متداول درآمدزا طبق سایر کلانشهرهای کشور

- ممیزی سایر واحدهای درآمدی

- مطالعه و بررسي و برنامه ريزي بهينه در موارد مربوط به امور بازرگاني

- استفاده بهينه از منابع و افزايش درآمداز طريق جذب سرمايه درجهت بهبود وضعيت بازرگاني