اداره سیما و منظر شهری

-         شرکت در جلسات شورای سیاستگذاری سیما و منظر شهری

-         شناسایی و تعریف پروژه های مبلمان شهری

-         نظارت بر پروژه های سیما ومنظر شهر از قبیل نقاشی های دیواری ، رنگ آمیزی و بهسازی جدار ه های شهری، طراحی و احداث المان ها و آثار حجمی ، تابلوهای معرفی معابر ، احداث زمین های فوتبال با چمن مصنوعی، احداث فضاهای مکث و ...

-         بررسی طرحهای پیشنهادی در کمیته فنی زیباسازی از طریق تشکیل جلسه و جمع بندی و ارجاع موضوعات به کمیسیون زیباسازی

-         پیگیری تشکیل کمیسیون زیباسازی ،تنظیم صورتجلسات و ابلاغ به مناطق  ونظارت بر صحت اجرا

-         پیگیری درخصوص اجرای آیین نامه های تخصصی رنگ ، مبلمان شهری ، نور و المان های شهری توسط  مناطق 12 گانه

-         برقراری ارتباط موثر و مستمر با حوزه معاونت معماری و شهرسازی بعنوان نماینده سازمان در راستای تدوین سیاستهای کلی سیما ومنظر شهری در شورای عالی شهرسازی