اداره فنی و تاسیسات شهری

-         تهیه نقشه و مشخصات فنی پروژه های تاسیساتی ( برقی ، مکانیکی ) و عمرانی

-         بررسی فنی طرح های پیشنهادی

-          محاسبه ریزمتره و برآورد

-         ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص پیمانکاران ذیصلاح

-         ارتباط مستمر با کانونها و نظام مهندسی 

-         نظارت بر پروژه های فنی  و تایید پروژه ها ممهور به مهر مورد تایید سازمان نظام مهندسی

-         نظارت بر پروژه های نورپردازی

-         نظارت بر پروژه های عمرانی و تاسیساتی از قبیل  احداث آبنما ، احداث سرویس بهداشتی و ...

-         نظارت بر صحت اجرای فعالیت های عمرانی تمامی پروژه های زیباسازی

-         نظارت بر پروژه حفظ و نگهداری آبنماهای سطح شهر