اداره مالی

- کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مقام مافوق

- جمع آوری ، ضبط ، مطالعه و اجرای دقیق قوانین ، مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه های مالی

- همکاری درتهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سازمان

- ابلاغ قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالی به مسئولین تحت سرپرستی

- پرداخت مخارج و هزینه های سازمان درحدود اعتبارات مصوب بودجه ابلاغی در برنامه و مواد مربوطه

- تهیه و تنظیم ترازنامه ، صورت سود و زیان و سایر گزارشات مالی جهت ارائه به مقام مافوق

- تحویل اسناد هزینه ها و گزارشات مالی به مقام مافوق

- مراقبت در وصول درآمدها برابر قوانین و مقررات و بخشنامه های سازمان

- مراقبت در تسویه حساب بدهکاران و واریز به موقع کسورات قانونی به حسابهای مربوطه

- نظارت و مراقبت از نگهداری اسناد و مدارک مالی مربوطه

- تنظیم و تهیه صورتمجلس تحویل و تحول در موقع تغییر سمت بارعایت مقررات مربوطه جهت ارائه به مقام مافوق

- نظارت بر نگهداری حساب اموال و انبار و هرگونه جابجایی آن درکل سازمان

- نظارت بر انجام کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی شامل بودجه و اعتبارات ، جمعداری اموال و انبار ، حقوق و دستمزد ، حسابداری و ... تهیه گزارشات مربوطه

- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق