تاریخچه

به منظور تمرکز مديريت بهسازي فضاها و تبليغات شهر و ساماندهي اغتشاش بصريو اجرای طرح های زیباسازی، سازمان زیباسازی شهرداری کرج با تصویب اساسنامه ای در اسفند ماه سال 1390  تأسيس گردید و تحت نظر شهرداری کرجبه صورت یکی از مجموعه های خدمات شهری فعالیت خود را آغاز نمود. اين سازمان متشکل از معاونتهاي مختلفي چون اداري و مالي ، فنی و اجرائی و برنامه ریزی و توسعه می باشد.