مدیر عامل

- اجرای اساسنامه سازمان و ضوابط برنامه ها و سیاست های اعلام شده از واحدهای اداری مافوق و ذیربط

- تهیه برنامه های بلند مدت شامل ماموریت سازمان ، حوزه های فعالیتی سازمان و اهداف پنج ساله ، برنامه و بودجه سالانه ، اهداف عملیاتی سالانه و ارائه برنامه و گزارش عملکرد تفریغ بودجه به هیات مدیره سازمان

- استخدام و بکارگیری کارکنان کارآمد برای سازمان و تلاش درجهت بهسازی و توسعه نیروی انسانی سازمان و تامین رضایت ایشان

- تلاش درجهت تامین منابع مالی و فیزیکی مناسب برای سازمان

- طراحی و برقراری نظام انگیزشی و نظام پرداخت موثر

- انجام ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدیران ( بصورت رسمی و غیررسمی )

- برنامه ریزی و اقدام درجهت بهره برداری بهینه از ظرفیت های درآمدی برای سازمان

- بهره برداری از ظرفیت های موجود در بخش دولتی و غیردولتی برای رسیدن به اهداف سازمان زیباسازی درسطح شهر کرج از طریق ایجاد سازوکار جلب مشارکت

- ایجاد سازو کارهای لازم برای حراست و حفاظت از اموال و منابع سازمان

- انجام معاملات و انعقاد قراردادهای موضوع عملیات سازمان و امضای اسناد و اوراق مالی سازمان

- برقراری نظام اطلاعاتی و کنترلی در  مورد عملکرد سازمان و کارکنان آن

- تلاش درجهت معرفی سازمان و جایگاه آن به گروههای ذینفع خارج از سازمان و تبلیغ و ترویج فرهنگ زیباسازی در سطح سازمانها و گروههای مرتبط و صاحب نقش

- ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتباط و هماهنگی با شهرداری کرج و سایر سازمانها

- حضور در جلسات و مراسم رسمی مرتبط در شهرداری کرج و سایر ادارات دولتی

- سخنگویی رسمی سازمان در برابر روزنامه ها و وسایل ارتباط جمعی

- حل و فصل اختلافات و تعارضات پیش آمده در ارتباط با سازمان در خارج از آن و یا داخل آن

- تجهیز سازمان به علوم و تکنولوژی روز دنیا و نوآوری در زمینه زیباسازی شهری

- ایجاد ساختار و تشکیلات کارآمد و کارا و شناسایی واحدهای سازمانی لازم و بروز نگه داشتن آن برای انجام ماموریت ها و برنامه های سازمان