معاون اداری و مالی

- نظارت برحسن اجرای کلیه امور تحت سرپرستی

- نظارت مستقیم بر درآمد و هزینه های سازمان و تنظیم دفاتر قانونی و ذیحسابی مشترک همراه مدیر عامل سازمان

- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی در واحدهای تحت سرپرستی

- سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

- تعیین خط مشی و  نظارت برحسن اجرای آن

- صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه

- نظارت بر تنظیم و تفریغ بودجه سازمان

- شرکت در کمیسیون ها ، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

- بررسی و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی امور اداری – مالی براساس نیازمندیها

- نظارت بر تامین نیازمندیهای خدماتی و تدارکاتی

- اتخاذ تدابیر لازم و پیشنهاد طرح های اصلاحی به منظور بهبود امور اداری مالی

- انجام سایر امور مربوطه که از طرف مدیرعامل سازمان ارجاع می شود