معاون فنی و اجرائی

-         نظارت برحسن اجرای کلیه امور تحت سرپرستی

-         صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی در واحدهای تحت سرپرستی

-         سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

-         تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

-         بهینه سازی طرح های مطالعاتی درخصوص سیما و منظرشهر

-         اجرا ونظارت بر طرح ساماندهی تبلیغات صنوف و تجاری

-         آموزش و اطلاع رسانی شهروندی در راستای آشنایی شهروندان با قوانین و دستورالعمل ها

-         مدیریت ، هماهنگی ، نظارت برمناطق و مسئولین زیباسازی مناطق

-         طراحی و مطالعه پروژه های شهر اعم از آثارحجمی ، مبلمان شهری ، بررسی نور و معماری شهر

-         صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه

-         شرکت در کمیسیون ها ، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

-         انجام سایر امور مربوطه که از طرف مدیرعامل سازمان ارجاع می شود