وظایف و بخش ها

شماره پست در سازمان

ردیف

عنوان سازمانی پست

-

-

حوزه مدیر عامل

1

1

مسئول دفتر

2

2

کارشناس مسئول روابط عمومی

3

3

کارشناس روابط عمومی

4

4

کارشناس مسئول حراست

5

5

مسئول دفتر

6

6

کارشناس حراست

7

7

کارشناس مسئول بازرسی

8

8

مسئول دفتر

9

9

کارشناس بازرسی

10

10

کارشناس مسئول امور حقوقی و قرار دادها

11

11

کارشناس امور قراردادها

12

12

کارشناس امور حقوقی

-

-

معاونت اداری و مالی

13

1

معاون (کارشناس)

14

2

مسئول دفتر

15

-

اداره درآمد و بازرگانی

16

1

رئیس(کارشناس )

17

2

کارشناس خزانه و چک

18

3

کارشناس محاسبات درآمدی

19

4

کارشناس مطالبات

-

-

اداره امور اداری و خدمات

20

1

رئیس(کارشناس)

21

2

خدمات اداری

22

3

کارگزینی

23

4

متصدی امور دفتری و بایگانی

-

-

اداره مالی

24

1

رئیس(کارشناس)

25

2

کارشناس صاحب جمع انبار واموال و بایگانی

26

3

کارشناس کارپردازی وتدارک

27

4

کارشناس حسابداری

28

5

کارشناس حقوق ودستمزد

29

6

کارشناس بودجه و اعتبارات

-

-

معاونت برنامه ریزی و توسعه

30

1

معاون ( کارشناس)

31

2

مسئول دفتر

-

-

گروه برنامه ریزی و بودجه

32

1

رئیس(کارشناس)

33

2

کارشناس مطالعات و برنامه ریزی

34

3

کارشناس بودجه

-

-

گروه آموزش و پژوهش

35

1

رئیس(کارشناس)

36

2

کارشناس آموزش

37

3

کارشناس پژوهش

38

4

کارشناس طراحی شهری

39

5

کارشناس شهرسازی ومعماری

40

6

کارشناس برنامه ریزی شهری

41

7

کارشناس طراحی و مستند سازی

-

اداره آمار  و انفورماتیک

42

1

رئیس(کارشناس)

43

2

کارشناس کامپیوتر

44

3

کارشناس IT

45

4

کارشناس آمار و GIS

-

معاونت فنی و اجرائی

46

1

معاون ( کارشناس )

47

2

مسئول دفتر

-

اداره تبلیغات

48

1

رئیس(کارشناس)

49

2

کارشناس تبلیغات تجاری

50

3

کارشناس بازرگانی

51

4

کارشناس تبلیغات فرهنگی

52

5

کارشناس بازدید

-

اداره سیما و منظر شهری

53

1

رئیس(کارشناس)

54

2

کارشناس آثار حجمی

55

3

کارشناس مبلمان شهری

56

4

کارشناس نورپردازی

57

5

کارشناس طراحی صنعتی

58

6

کارشناس معماری

59

7

کارشناس شهرسازی

60

8

کارشناس گرافیک

-

اداره فنی و تاسیسات شهری

61

1

رئیس(کارشناس)

62

2

کارشناس عمران

63

3

کارشناس مکانیک

64

4

کارشناس الکترونیک

65

5

کارشناس بازدید و مستند سازی

-

اداره اصناف

66

1

رئیس(کارشناس)

67

2

کارشناس تابلوی پزشکان

68

3

کارشناس برند داخلی و خارجی

69

4

کارشناس تابلو معرف کاربری

70

5

کارشناس بازدید

اداره امور مناطق

71

1

رئیس(کارشناس)

72

2

کارشناس هماهنگی و ارزشیابی

73

3

کارشناس نظارت

74

4

کارشناس نظارت

75

5

کارشناس نظارت

76

4

کارشناس ساماندهی تابلو