گروه آموزش و پژوهش

-         شرکت در جلسات شورای سیاستگذاری ( درصورت دعوت )

-         برگزاری جلسات مشاورین (هیات علمی ) تدوین دستورجلسات ، برنامه ریزی و زمانبدی جلسات ، دعوت از اعضا ، اداره جلسات و تهیه صورتجلسات

-         نیازسنجی پژوهشی سازمان

-         تدوین اهداف مطالعاتی سازمان

-         شناسایی و تعریف پروژه های مطالعاتی طراحی شهری  و زیباسازی و تهیه RFP  پروژهای مطالعاتی سازمان

-         راه اندازی کتابخانه تخصصی شامل کتب و نشریات داخلی و خارجی

-         نظارت به انجام کلیه پروژه های مطالعاتی

-         انتخاب مشاورین تخصصی گروه

-         نظارت بر انجام کلیه پروژه های مطالعاتی

-         سیاستگذاری و برنامه ریزی در مورد آموزش های لازم در زمینه زیباسازی به گروههای مختلف در شهرداری کرج ( شامل مدیران شهرداری در سطوح مختلف و کارشناسان زیباسازی مناطق و ... )

-         برنامه ریزی در زمینه آموزش و توسعه تخصصی کارکنان سازمان زیباسازی

-         مشارکت در تدوین برنامه های استراتژیک و بلند مدت سازمان

-         ارائه آموزش های لازم به کارکنان واحد

-         انجام و تسهیل برنامه ریزی سالانه در داخل واحد

-         تدوین سیاست ها و دستورالعمل واحد هماهنگ با سیاست ها و برنامه های بلندمدت سازمان

-         ارزشیابی دوره ای عملکرد کارکنان

-         انجام سایر امور مربوط به شغل طبق دستور مقام مافوق