معاون برنامه ریزی و توسعه

- بررسی نهایی و تایید سیاست ها و طرح های تدوین شده در واحدهای مختلف تحت سرپرستی

- هدایت پروژه های حل مشکل در امور زیباسازی از طریق واحدهای تحت سرپرستی درجهت دستیابی به اهداف سازمان

- تحقیق و توسعه و نوآوری در امور زیباسازی

- اولویت بندی فعالیت ها و تقسیم کار بین واحدهای مختلف تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی میان آنان

- آموزش و هدایت واحدهای تحت سرپرستی در مورد برنامه ها و سیاست های سازمان

- نظارت برحسن انجام کارهای محوله به واحدها و اخذ گزارش از آنان درصورت لزوم

- تهیه گزارش عملکرد واحد تحت سرپرستی و ارائه آن به مدیرعامل بصورت ادواری و حسب درخواست او

- بررسی و تایید استانداردها و دستورالعمل های زیباسازی

- مشارکت در فرآیند برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت سازمان

- ارائه نظر مشورتی در امور مربوط به مدیرعامل و سایر طرف های سازمان حسب درخواست مدیرعامل

- شرکت در کمیته های مختلف خصوصاً کمیته های بین حوزه ای حسب دستور مدیرعامل

- تدوین برنامه و بودجه سالانه معاونت و ارائه آن به مدیرعامل جهت تصویب

- انجام تشویق و یا اتخاذ تدابیر انضباطی در مورد کارکنان واحد تحت سرپرستی در چارچوب ضوابط درجهت حسن انجام فعالیت های محوله

- انجام سایر امور محوله توسط مافوق در چارچوب تعریف شغل