گروه برنامه ریزی و بودجه

- تکمیل فرم های تنظیم بودجه با نظارت مقام مافوق

- اخذ توضیحات لازم از مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادی

- نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسهای بودجه سال های قبل

- پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت ها ، طرح ها و برنامه ها

- تهیه نمودار و آمارهای موردنیاز و تجزیه و تحلیل آنها

- تهیه بخشنامه ها و مکاتبات لازم در زمینه بودجه و اعتبارات

- شرکت در کمیسیون های مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح

- نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات فعلی و ابلاغ آن به مسئولین و واحدهای مربوطه

- بررسی و تهیه پیشنهادات اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم

- تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی سال و گزارش تفریغ بودجه

- تدوین چشم انداز و برنامه ریزی راهبردی سازمان

- انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق